Student Achievement Awards

2023-06-15

聯校經濟問答大賽

項目 主辦機構名稱 比賽名稱 單位/組別 獎項 得獎學生名單

學術

香港聯校經濟協會

聯校經濟問答大賽

全港

冠軍
殿軍

 

4A方鈺佳
5D梁靖晴

 

優異獎 4B龍騰雨 4C麥廸沁
4C郭承軒 4C梁舒涵
4C黃凱雅 4C黃敏鈿
4C布翠文 4D蔡嘉盈
4D黃浠茼